Penzijný systém

Rate this item
(2 votes)

V rámci penzijného systému je očividné, že pokým prevažná väčšina populácie má nízke príjmy, ani druhý pilier nepomôže navýšiť budúce dôchodky na švajčiarsku úroveň.

 

Z tohto hľadiska kľúčovou otázkou penzijného systému je nielen riešenie prvého piliera, ale aj prehodnotenie druhého piliera. Výška pomeru 9 % k 9 % je dlhodobo neudržateľná, pretože bude trvale predstavovať 40 – 60 mld. Sk nevyhnutných dotácií penzijného systému ročne. Z tohto hľadiska sa ukazuje ako najperspektívnejšie zníženie platieb do druhého piliera na úroveň 4 %, zvýšenie platieb do prvého systému na 14 % s tým, že pri tomto systéme môže byť prvý pilier plne fi nancovateľný do roku 2025 a pri takomto pomere je možné udržať dnešnú mieru zásluhovosti a solidarity. To znamená, že nenastane znova situácia, aby občania silných povojnových ročníkov, ktorí si po celý život zásluhovo platili do systému, dostali iba solidárne dôchodky, keď z neho budú odchádzať. Nezabudnime, že prevažná väčšina týchto ľudí, ktorí pôjdu do dôchodku v budúcich desiatich rokoch, nemala reálne možnosti našetriť si, pretože prežívala obdobie bývalého režimu, transformácie a dnešnú podobu penzijného systému.

Ak sa pýtame na zdroje, jednou z možností sú ďalšie vnútorné úspory v činnosti penzijného systému, kde dnes dôchodcovia síce majú právo žiadať 11 dávok, od podpory bývania až po cestovanie, avšak o každú dávku musia žiadať každý rok, každá dávka sa posudzuje osobitne, čo vyžaduje obrovské zvýšenie personálnych a materiálnych nákladov sociálnej poisťovne. Prijatie tézy vyššieho základného dôchodku a odbúranie nevyhnutnosti žiadať o jednotlivé sociálne dávky znamená nielen závažný stabilizačný a psychologický prvok pre väčšinu dôchodcov, ale značí aj výrazné odbremenenie administratívnych a fi nančných činností sociálnej poisťovne. Hovoríme o znížení v priemere o 12 % – 15 % výdavkov sociálnej poisťovne ročne. Ušetrené zdroje možno použiť na valorizovanie dôchodkov, ktoré sa už vyplácajú, a na zníženie rozdielu medzi staro- a novodôchodcami.

Pri penzijnom systéme navrhujeme postaviť ho na troch princípoch: udržateľnosť verejných fi nancií, stabilita a spoločenská zhoda. Nie je možné meniť pravidlá hry tak často, ako je to u nás. Ľudia musia vedieť dopredu, kedy a za akých podmienok budú poberať dôchodok a v akej výške. Dnešný system nie je udržateľný vzhľadom na verejné fi nancie, nie je stabilný, a preto koalícia a opozícia by sa mali dohodnúť na ústavnom zákone, aby podmienky zastabilizovala

More in this category: Poľnohospodárstvo »