Poľnohospodárstvo

Rate this item
(2 votes)

Osobitnú oblasť predstavuje poľnohospodárstvo. Je to nielen typický slovenský fenomén napriek deštrukcii, ku ktorej došlo v 90. rokoch, ale je to kľúčový faktor udržania regionálneho rozvoja, vidieckeho obyvateľstva a komplexného zachovania krajiny.

 

o kľúčový faktor udržania regionálneho rozvoja, vidieckeho obyvateľstva a komplexného zachovania krajiny. Dnes by sme sa mali veľmi jednoznačne postaviť proti tzv. doúčtovávaniu spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá súvisí s tým, že sa ťažisko pomoci poľnohospodárskemu sektoru presunie na subjekty veľkosti do 20 hektárov. Kľúčová časť slovenských subjektov sú všetko subjekty s veľkosťou nad 800 hektárov. V podmienkach EÚ vpodstate iba 3 krajiny majú také veľké subjekty – ČR, GB a SR. Je teda nevyhnutné podniknúť dôsledné kroky a lobovanie v prospech výnimky, ktorú by SR získala, podobne ako GB v roku 1986, v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky tak, aby podpora a priame platby pre slovenské poľnohospodárske subjekty zostali zachované pri dnešnej veľkostnej skladbe. Upozorňujeme na to preto, že zároveň EÚ nielenže prijala túto normu, ale prijala aj sankčné postihy, ak by došlo len k formálnemu rozdeleniu väčších subjektov na menšie subjekty. Je to teda výslovne aktuálna záležitosť, v ktorej na jednej strane stoja záujmy Francúzska a Poľska preferujúce práve tieto malé poľnohospodárske subjekty, na druhej strane záujmy ČR, GB a SR, ktoré jediné majú veľké subjekty v rámci EÚ. Ak by sa táto norma začala realizovať bez výnimiek v týchto krajinách, je zrejmé, že prevažná väčšina slovenských subjektov by už vôbec nebola schopná obstáť v budúcom spoločnom poľnohospodárskom trhu a v konečnom dôsledku by to znamenalo ďalšiu deštrukciu slovenského agrárneho sektora. Preto odporúčame veľmi dôsledne spojiť sily týchto troch krajín a rokovaním si vydobyť v podmienkach Bruselu výnimku z tejto novej európskej legislatívy. Poľnohospodárstvo je nielen významným faktorom udržiavajúcim agrárnu bezpečnosť Slovenska, ale aj významným činiteľom pri udržaní lokálnej a miestne viazanej zamestnanosti. Ak hovoríme o budúcom rozvoji agroturistiky v spätosti s rozvojom slovenských prírodných podmienok, napr. termálnych prameňov, so starostlivosťou o vybrané kategórie obyvateľov, napr. dôchodcov, tak poľnospodárstvo tu bude hrať nezastupiteľnú úlohu v regionálnom rozvoji. Aj keď dnes vravíme, že v poľnohospodárstve pracujú 3 % populácie, nejde o počet ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve, ale o to, akú kľúčovú úlohu poľnohospodárstvo plní v sociálnom a spoločenskom rozvoji SR. Napokon pripomíname, že aj niektoré problémové etniká, napr. Rómovia, nachádzali za bývalého režimu uplatnenie v dvoch oblastiach: v poľnohospodárstve a v stavebníctve. Ak chceme riešiť problém tohto etnika, ukazuje sa, že pravdepodobne tieto dve oblasti by aj do budúcnosti mohli byť oblasťami, v ktorých by bolo možné využiť ich pracovnú silu vzhľadom aj na nízku mieru kvalifi kovanosti, dochádzky za prácou a pod. V tomto kontexte poľnohospodárstvo podobne ako iné vybrané úseky slovenskej spoločnosti by mohlo zohrať podstatne významnejšiu úlohu a vrátiť sa, možno sčasti, k tej úlohe, ktorú plnilo kedysi. Slovensko bolo poľnohospodárskou krajinou, kde poľnohospodársky sektor bol vždy veľmi výrazný.