Dobrá sila a rovná chrbtica

Rate this item
(3 votes)

MUDr. Andrej Janco, kandidát č. 3 OZ Dobrá sila na kandidátnej listine strany Národ a Spravodlivosť - naša strana a jeho argumenty. 

 

• Legislatíva EÚ nezabezpečila rovnocenné podmienky podnikania v starých a nových členských krajinách EÚ.

• Trh zvýhodňuje dovoz zo starých členských krajín a potláča domácu výrobu.

• „Politika dvoch metrov“ položila medzi nových a starých členov EÚ neprekonateľnú bariéru.

• Firmy a konzorcia, pochádzajúce z najsilnejších štátov EÚ s ekonomickou a politickou podporou svojich vlád, za pomoci skorumpovaných domovských vlád systematicky likvidujú domácu konkurenciu.

• Europarlament a Európska komisia sú zahltené finančnými záujmami, lobizmom, záujmami úzkych skupín a záujmami svojho partnera z NATO.

• Európa podlieha historicko-politickým atavizmom čo spôsobuje, že už ani vo vyhrotených situáciách nie je schopná definovať európske priority. Jasne to preukázali udalosti na Ukrajine. Európa neurobila nič, aby tam zastavila rozmáhajúci sa radikálny nacionalizmus, antislavizmus, antisemitizmus a neofašizmus, a tak sa opäť raz ocitla na pokraji občianskych nepokojov a ozbrojených konfliktov na územiach, ktoré s ňou priamo susedia.

• EÚ má dnes viac kompetencií, ako je schopná uniesť. Akákoľvek ďalšia kompetencia sa musí odvíjať od vyhodnotenia jej doterajšieho pôsobenia. Myslím si, že práve nespokojnosť ľudí s doterajším vývojom je dôvodom, aby sme si do európskeho parlamentu zvolili zástupcov, ktorí majú chrbticu, ktorí dokážu v Bruseli bojovať o zachovanie mieru a dokážu tiež ubrániť štátne záujmy SR a podporiť slovenské a slovanské záujmy.

• Ochranné opatrenia nesmú byť výsadou veľkých štátov EÚ, naopak, majú patriť najmä malým a novým členom, inak dochádza k devastácii, ktorá ich odsúva do postavenia kolónií. V tejto súvislosti chcem prispieť najmä k tvorbe pravidiel rozvoja zdravotníctva v EÚ.

Zlé rozhodovanie v orgánoch EÚ má na naše zdravotníctvo podstatne väčší vplyv, ako sme schopní si to pripustiť a ako je to únosné pre udržanie jeho vhodnej štruktúry, normálnej funkcie a jeho zdravý rozvoj. Nízkorozpočtové zdravotníctva, ako slovenské, nedokážu absorbovať údery, ktoré si veľké štáty EÚ ani nevšimnú. Týka sa to napríklad paralyzujúceho exportu vysoko kvalifikovanej pracovnej sily, reexportu liekov, alebo zlého rozmiestnenia eurofondov, ktoré ničia najmä malé zdravotnícke zariadenia.

janco2

  1. Budem presadzovať:
  2. • rozhodujúcu úlohu štátu, ako garanta ďalšieho rozvoja zdravotníctva,
  1. zosobnenie chýb v strategickom rozhodovaní a zabránenie prenosu zodpovednosti za chybné rozhodovanie v zdravotníctve na koncové články systému a na občana.
  2. Musíme okamžite zastaviť masívne úniky financií zo zdravotníctva, ktoré spôsobujú politicky chránení podnikatelia s verejnými financiami, napojení na všetky rozhodujúce inštitúcie, ovplyvňujúce chod zdravotníctva.
  3. Štát musí urýchlene zabrániť ďalšiemu exportu kvalifikovanej pracovnej sily. Medicínske činnosti sa v zhode s požiadavkou občanov musia smerovať na výkony, spojené s medicínskym myslením a rozhodovaním. Cieľom sa musí stať vyliečenie príčiny chorôb a nie „výroba výkonov“.
  4. • Vo vzťahu k nemocniciam bude hlavným kritériom zabránenie ich ďalšieho zadlžovania a neodvádzania povinných odvodov.
  5. • Princípom miery napĺňania zdravotných očakávaní občanov musí byť spravodlivosť, založená na zásluhovosti. Princíp diferencovanej zásluhovosti musí byť postupne posilňovaný v neprospech princípu solidarity.
  • Odmietam okrádať hospodársky prínosných občanov a za ich peniaze vytvárať nezaslúžené sociálne istoty časti obyvateľstva, ktorá sa o zdroje na ich tvorbu nikdy nezaslúžila. Musíme obnoviť význam práce ako hlavného zdroja príjmu a potrebnej životnej úrovne, budem presadzovať
  • • štátny program podpory práce,
  • • systém motivácie k práci, najmä k trvalému pracovnému pomeru, jeho zvýhodnením oproti sociálnym dávkam.

 

Do parlamentu EÚ sa nejdem schovať pred Slovenskom a jeho problémami, pred ľuďmi, ani svojimi pacientmi. Naopak, idem tam vyriešiť to, čo vyriešiť musíme, inak nám to zakrátko prerastie cez hlavu. Mám na to silu, aj rovnú chrbticu. Na Slovensku som sa narodil, tu budem žiť a pracovať a slúžiť ľuďom, ktorí ma potrebujú, až do konca svojho života. Aj keby ste ma zvolili, nájdete ma v mojej ambulancii ako vždy doteraz.

Viac informácií získate:

- na mojom facebooku: Andrej Janco,

- na blogu: andrejjanco.blog.sme.sk,

- na www.slus.sk